Najvyšší súd vyhovel nášmu dovolaniu v trestnej veci vydierania pre závažnú procesnú chybu

JUDr. Pavol Gráčik obhajoval klienta, ktorý bol obvinený zo zločinu vydierania podľa § 189 ods. 1 , ods. 2 písm. a), b) Trestného zákona v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 Trestného zákona, pričom jednou z podstatných námietok obhajoby bol fakt, že celé obvinenie bolo postavené v zásade len na jedinom priamom dôkaze, ktorým bola výpoveď učinená poškodenou v rámci vyšetrovania (prípravného konania), avšak táto k veci v konaní pred súdom odmietla vypovedať. Obhajoba namietala prečítanie zápisnice z výsluchu poškodenej v konaní pred súdom (na hlavnom pojednávaní), nakoľko v  zápisnici o výsluchu poškodenej z prípravného konania sa vôbec nenachádzalo jej vyhlásenie o tom, či využíva svoje právo k veci nevypovedať, resp. či ho nevyužíva, v dôsledku čoho bolo podľa názoru obhajoby priamym porušením zákona (ust. § 263 ods. 4 Trestného poriadku) prečítanie/vykonanie takejto výpovede poškodenej z prípravného konania na hlavnom pojednávaní, čím sa obžaloba jednoznačne dostávala do dôkaznej núdze. Vec bola riešená v štádiu odvolacieho konania na Krajskom súde v Nitre v konaní pod sp. zn.: 2To/65/2019, v rámci ktorého bol dňa 21.08.2019 vydaný rozsudok odvolacieho súdu, ktorým bol náš klient uznaný vinným a bol odsúdený na sedem ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Krajský súd sa k našim námietkam o.i. vyjadril nasledovne: „Keďže poškodená v priebehu prípravného konania, ako na to už bolo poukázané, pri svojom výsluchu nenamietala, že zo strany vyšetrovateľa nebola riadne poučená a nenamietal to ani splnomocnený obhajca (pozn. v čase prípravného konania obvineného neobhajoval JUDr. Gráčik) obžalovaného, nie je možné spochybňovať, že by táto svedkyňa nebola riadne poučená a následne by nebolo možné jej výpoveď čítať na hlavnom pojednávaní.“

Vzhľadom na takéto odôvodnenie Krajského súdu v Nitre sme považovali uvedené rozhodnutie za hrubo rozporné so zákonom a preto naša kancelária podala proti tomuto rozhodnutiu dovolanie, o ktorom rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky Rozsudkom sp. zn.: 2 Tdo 75/2022, a to tak, že nášmu dovolaniu vyhovel a zrušil odsudzujúci rozsudok, ktorý si klient už vykonával, a vec vrátil odvolaciemu súdu na ďalšie konanie a rozhodnutie s tým, že sa stotožnil s našimi obhajobnými námietkami v tej najpodstatnejšej časti, teda v časti nezákonnosti výsluchu poškodenej, čoho dôsledkom bolo okamžité prepustenie klienta z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý si po započítaní väzby vykonával už od roku 2018. Jedná sa o priložené rozhodnutie najvyššieho súdu, s ktorým sa môžete oboznámiť v celom jeho anonymizovanom obsahu.

Máte právne otázky ?My máme odpovede

Kontaktujte nás