Generálny prokurátor Slovenskej republiky vyhovel nášmu návrhu na postup podľa ustanovenia § 363 a nasl. Trestného poriadku.

Mgr. Martin Lieskovský obhajoval klienta v rámci prípravného konania vedeného Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA), ktorý bol obvinený zo spáchania prečinu podplácania podľa ustanovenia § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b), ods. 3 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. Proti uvedenému bola zo strany obhajcu podaná sťažnosť, ktorá však bola prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky zamietnutá ako nedôvodná. V nadväznosti na tento stav bol využitý postup podľa ustanovenia § 363 a nasl. Trestného poriadku, ktorému Generálny prokurátor Slovenskej republiky vyhovel, a to dokonca až do tej miery, že bolo zrušené nielen uznesenie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, Generálnej prokuratúry Slovenskej, ktorým bola zamietnutá nami podaná sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia, ale došlo k zrušeniu aj uznesenia o vznesení obvinenia, v dôsledku čoho sa klient dostal do postavenia osoby, ktorá nebola viac obvinenou osobou.

Čo robí danú vec zaujímavou je aj to, že klient bol zadržaný a prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, Generálnej prokuratúry Slovenskej podal voči klientovi aj návrh na vzatie jeho osoby do väzby, avšak návrhu nebolo vyhovené jednak sudkyňou Špecializovaného trestného súdu a Najvyšším súdom Slovenskej republiky bola zamietnutá aj sťažnosť prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, Generálnej prokuratúry Slovenskej podaná proti uzneseniu, ktorým nebolo vyhovené návrhu na vzatie klienta do väzby. S uvedeným uznesením Generálneho prokurátora Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 363 a nasl. sa môžete oboznámiť v anonymizovanej podobe.

Máte právne otázky ?My máme odpovede

Kontaktujte nás