+421 903 285 059
  • Slovenčina
  • English
Advokát
JUDr. Pavol Gráčik

Viac než 10 rokov skúseností

Advokátska kancelária bola založená dňa 01.01.2006 advokátom JUDr. Pavol Gráčikom; momentálne pôsobia v rámci advokátskej kancelárie dvaja advokáti a štyria advokátski koncipienti. Počas obdobia od vzniku kancelárie tu bolo úspešne riešených množstvo civilných a obchodných sporov, väčšinou v rámci súdnych konaní. Bohaté skúsenosti máme taktiež aj v oblasti trestného práva, najmä v podobe obhajoby obvinených, v ktorej oblasti je najviac činný JUDr. Pavol Gráčik. Právnici v kancelárii sa postupne vyprofilovali v jednotlivých oblastiach práva, keď najväčší dôraz z hľadiska odbornosti v rámci kancelárie je kladený na poskytovanie právnych služieb v oblasti obhajoby v trestnom konaní, zastupovania klientov v civilných, obchodných, spotrebiteľských a pracovných sporoch.

Vigilantibus iura scripta sunt.

(Právo svedčí bdelým)

Obchodné právo

Právne služby hlavne v súvislosti s vypracovaním obchodnoprávnych zmlúv, vymáhaní pohľadávok vzniknutých v rámci obchodného styku a zastupovanie klientov v súdnych konaniach.

Medzinárodné právo

Právne služby a zastupovanie vo všetkých otázkach vyplývajúcich z medzinárodného obchodu vrátane spisovania zmlúv, vymáhania pohľadávok a riešenia sporov.

Právo na náhradu škody

Uplatňovanie si nárokov na náhradu škody, ktorá bola spôsobená orgánmi štátu (prípadne územnej samosprávy) pri výkone verejnej moci a to nezákonným rozhodnutím, nezákonným zatknutím, zadržaním a pod.

Spotrebiteľské právo

Zaoberáme sa tiež právnymi vzťahmi, do ktorých vstupuje väčšina z nás.

Občianske právo

Spisovanie kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov, či iných predmetov vlastníctva. Poskytovanie komplexného právneho poradenstva, atď.

Trestné právo

Právna pomoc najmä v podobe obhajoby v trestnom konaní. Veľmi časté sú však aj právne služby v súvislosti s uplatňovaním si nárokov na náhradu škody v trestnom konaní.

Právo na ochranu osobnosti

Zabezpečovanie ochrany pred nezákonným zásahom do osobnostných práv človeka, najmä o ujmy v dôsledku nepravdivých informácií uverejnených v médiách, atď.

Ostatné právne služby

Bližší popis jednotlivých oblastí práva, v rámci ktorých sme najčastejšie činní, si môžete prezrieť v sekcii „Právne služby“.

Pracovné právo

Zastupovanie zamestnávateľov alebo zamestnancov v súdnych sporoch týkajúcich sa napríklad neplatnosti skončenia pracovného pomeru, uplatňovaní si nárokov, atď.

Správne právo

V rámci správneho súdnictva sme podali viac ako 100 správnych žalôb vo veci stavebných
a kolaudačných povolení vydávaných v administratívnych procesoch týkajúcich sa Strategického parku v Nitre.

Daňové právo

Zastupovanie klientov pred daňovými úradmi (správcom dane) a hlavne súdmi (správne súdnictvo) v súvislosti s nedôvodnými rozhodnutiami o určení rozdielu v sume nadmerného odpočtu na DPH, resp. o vyrubení rozdielu dane z príjmov.

Radi Vám pomôžeme s Vaším problémom.

Poraďte sa s nami. Kontaktujte nás na +421 903 285 059

Naši klienti