+421 903 285 059
  • Slovenčina
  • English

JUDr. Pavol Gráčik

JUDr. Pavol Gráčik

Advokát

Kontakty

+421 903 285 059
gracik@akgracik.sk

V roku 2002 absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Bezprostredne po ukončení štúdia sa zamestnal ako advokátsky koncipient (čakateľ) v advokátskej kancelárii v Nitre. Počas svojej právnej praxe sa zameral na komplexnú právnu pomoc najmä v sporových veciach, či už v rámci obchodnoprávnych, občianskoprávnych, alebo pracovnoprávnych vzťahoch a taktiež častokrát substitučne zastupoval advokáta v rámci obhajoby pri úkonoch prípravného konania pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Koncom roka 2004 absolvoval rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce v študijnom odbore „trestné právo hmotné“. Po absolvovaní advokátskych skúšok a zapísaní do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory v januári roku 2006, poskytuje ako advokát právne služby vo všetkých oblastiach práva.

Pri výkone advokácie sa zameriava najmä na trestné právo s dôrazom na ekonomickú kriminalitu, na zastupovanie klientov pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody v dôsledku nezákonného trestného stíhania ako aj na zastupovanie klientov v tzv. správnom súdnictve, teda vo veciach súdneho prieskumu zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy v administratívnych konaniach (najmä daňové konania ako aj konania podľa stavebného zákona).