+421 903 285 059
  • Slovenčina
  • English

Občianske právo

Spisovanie kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov, či iných predmetov vlastníctva. Spisovanie iných zmlúv upravených ako zmluvné typy v Občianskom zákonníku a ostatných súkromnoprávnych predpisoch, ako napr. zmluva o nájme, zmluva o pôžičke, zmluva o dielo a iné. Zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci, a to tak v rámci sporového konania pri uplatňovaní si oprávnených nárokov voči protistrane, ako aj vo veciach nesporového konania. Poskytovanie komplexného právneho poradenstva a zastupovania v dedičských veciach, vo veciach občianskych záväzkových vzťahoch, ako napr. vymáhanie pohľadávok, uplatňovanie nárokov na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia, vo veciach ochrany vlastníctva, ochrany osobnosti, atď.