+421 903 285 059
  • Slovenčina
  • English

Právo na ochranu osobnosti

Táto právna oblasť vychádza z právnej úpravy podľa § 11 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého každá fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.  V tomto kontexte sú najčastejšie právne služby poskytované našou kanceláriou v prípadoch zabezpečovania ochrany pred nezákonných zásahom do uvedených osobnostných práv človeka, keď ide najmä o ujmy v dôsledku nepravdivých informácií uverejnených v médiách alebo ak takéto informácie boli prezentované s difamačným charakterom a zasiahli do práva na ľudskú dôstojnosť a zachovanie dobrej povesti. Pokiaľ takto spôsobená ujma je natoľko výrazná, že  morálna satisfakcia sa nezdá postačujúcou, najmä ak bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, poskytujeme kompletný právny servis v súvislosti s uplatňovaním si náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, ktorú môže súd priznať podľa § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

V rámci tejto oblasti poskytovania právnych služieb taktiež často riešime prípady uplatňovania si nárokov na náhradu nemajetkovej ujmy ako aj náhradu škody v dôsledku zásahov do života a zdravia poškodených, ktoré nastali pri deliktných konaniach osôb, ako sú najmä zavinenia dopravných nehôd a spôsobenia škodlivých následkov pri páchaní trestnej činnosti.