+421 903 285 059
  • Slovenčina
  • English

Trestné právo

Právna pomoc najmä v podobe obhajoby vo všetkých štádiách trestného konania. V prípade dôvodnosti sa v rámci tohto nevyhýbame ani uplatňovaniu mimoriadnych opravných prostriedkov v mene klientov, a to či už proti rozhodnutiam orgánov činných v trestnom konaní v štádiu prípravného konania (podnety Generálnemu prokurátorovi SR podľa § 363 a nasl. Trestného poriadku), ako aj podávaniu opravných prostriedkov proti právoplatným meritórnym rozhodnutiam súdov, ako je podanie dovolania na Najvyšší súd SR, prípadne návrhu na povolenie obnovy konania. V týchto súvislostiach je časté aj vypracúvanie sťažností v zmysle Čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky adresovaných Ústavnému súdu SR, ktorými sa namietajú porušenia základných práv a slobôd sťažovateľov, alebo ich ľudských práv  a základných slobôd vyplývajúcich z ratifikovaných medzinárodných zmlúv, pričom v trestnom konaní môže ísť v tomto kontexte najčastejšie o porušenia práva sťažovateľov na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1 a 2  a ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a práva sťažovateľov na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 3 a  ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.