Vyberte si z ponuky našich právnych služieb. Nenašli ste čo ste hľadali? Kontaktujte nás.

Právne služby

Obchodné právo

V tejto oblasti poskytuje advokátska kancelária právne služby hlavne v súvislosti s vypracovaním obchodnoprávnych zmlúv, vymáhaní pohľadávok vzniknutých v rámci obchodného styku a rovnako aj právne služby v podobe zastupovania klientov v súdnych konaniach v sporoch vznikajúcich zo zmluvných a iných obchodných záväzkových vzťahov. Pre klientov sú taktiež zabezpečované kompletné úkony v súvislosti so založením a vznikom obchodných spoločností, vrátane zápisu ich zmien do obchodného registra, spolu s právnym poradenstvom vo veciach súvisiacich s obchodnou činnosťou spoločností. ?Medzinárodné právo

Právne služby a zastupovanie vo všetkých otázkach vyplývajúcich z medzinárodného obchodu vrátane spisovania zmlúv, vymáhania pohľadávok a riešenia sporov, ktoré sa spravujú predpismi medzinárodného práva obchodného, napr. Viedenským dohovorom o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG), Dohovor o medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) atď.
Občianske právo

Spisovanie kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov, či iných predmetov vlastníctva. Spisovanie iných zmlúv upravených ako zmluvné typy v Občianskom zákonníku a ostatných súkromnoprávnych predpisoch, ako napr. zmluva o nájme, zmluva o pôžičke, zmluva o dielo a iné. Zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci, a to tak v rámci sporového konania pri uplatňovaní si oprávnených nárokov voči protistrane, ako aj vo veciach nesporového konania. Poskytovanie komplexného právneho poradenstva a zastupovania v dedičských veciach, vo veciach občianskych záväzkových vzťahoch, ako napr. vymáhanie pohľadávok, uplatňovanie nárokov na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia, vo veciach ochrany vlastníctva, ochrany osobnosti, atď.
Trestné právo

Právna pomoc najmä v podobe obhajoby vo všetkých štádiách trestného konania. V prípade dôvodnosti sa v rámci tohto nevyhýbame ani uplatňovaniu mimoriadnych opravných prostriedkov v mene klientov, a to či už proti rozhodnutiam orgánov činných v trestnom konaní v štádiu prípravného konania (podnety Generálnemu prokurátorovi SR podľa § 363 a nasl. Trestného poriadku), ako aj podávaniu opravných prostriedkov proti právoplatným meritórnym rozhodnutiam súdov, ako je podanie dovolania na Najvyšší súd SR, prípadne návrhu na povolenie obnovy konania. V týchto súvislostiach je časté aj vypracúvanie sťažností v zmysle Čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky adresovaných Ústavnému súdu SR, ktorými sa namietajú porušenia základných práv a slobôd sťažovateľov, alebo ich ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z ratifikovaných medzinárodných zmlúv, pričom v trestnom konaní môže ísť v tomto kontexte najčastejšie o porušenia práva sťažovateľov na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1 a 2 a ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a práva sťažovateľov na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 3 a ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Pracovné právo

V rámci ochrany práv a oprávnených záujmov klientov v pracovnoprávnych vzťahoch ide hlavne o zastupovanie zamestnávateľov alebo zamestnancov v súdnych sporoch týkajúcich sa neplatnosti skončenia pracovného pomeru, najčastejšie výpoveďou alebo okamžitým skončením. V ďalších prípadoch je poskytovaná právna pomoc najmä pri uplatňovaní si nárokov na náhradu škody vzniknutej v rámci pracovného pomeru a poradenstve v súvislosti s uzavretím, zmenou a skončením pracovného pomeru (vypracúvanie textového znenia pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce, hmotnej zodpovednosti a pod.).
Správne právo

V oblasti správneho práva sú klientom poskytované právne služby najčastejšie v súvislosti s právnou pomocou v priestupkovom konaní a v konaní pred stavebnými úradmi.

Naša advokátska kancelária má však aj bohaté skúsenosti v zastupovaní klientov v rámci správneho súdnictva, teda v súdnych konaniach, ktorých predmetom je preskúmavanie zákonnosti orgánov verejnej správy, pričom sme napríklad podali viac ako 100 správnych žalôb vo veci stavebných a kolaudačných povolení vydávaných v administratívnych procesoch týkajúcich sa Strategického parku v Nitre.
Spotrebiteľské právo

Zaoberáme sa tiež právnymi vzťahmi, do ktorých vstupuje väčšina z nás.

Spotrebiteľské a hypotekárne úvery, poistenie osôb, poistenie majetku, motorových vozidiel, vzťahy s poisťovňou, bankami, nebankovými inštitúciami, právo cestovného ruchu. Aj v týchto oblastiach poskytujeme právne služby pre tých, ktorí sa cítia ukrátení na svojich právach od poskytovateľov služieb, resp. dodávateľov tovarov. Častým javom v spotrebiteľskej zmluve je inkorporovanie neprijateľných zmluvných podmienok a používanie nekalých obchodných praktík zo strany ekonomicky silnejšieho subjektu voči slabšiemu v rámci právneho vzťahu. Právna úprava ponúka možnosti na účinné bránenie sa voči takémuto nezákonnému postupu. Právo patrí bdelým, preto ten, kto sa o svoje práva stará a zaujíma, môže si ich v prípade porušenia riadne obhájiť.
Právo na ochranu osobnosti

Táto právna oblasť vychádza z právnej úpravy podľa § 11 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého každá fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. V tomto kontexte sú najčastejšie právne služby poskytované našou kanceláriou v prípadoch zabezpečovania ochrany pred nezákonných zásahom do uvedených osobnostných práv človeka, keď ide najmä o ujmy v dôsledku nepravdivých informácií uverejnených v médiách alebo ak takéto informácie boli prezentované s difamačným charakterom a zasiahli do práva na ľudskú dôstojnosť a zachovanie dobrej povesti. Pokiaľ takto spôsobená ujma je natoľko výrazná, že morálna satisfakcia sa nezdá postačujúcou, najmä ak bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, poskytujeme kompletný právny servis v súvislosti s uplatňovaním si náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, ktorú môže súd priznať podľa § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

V rámci tejto oblasti poskytovania právnych služieb taktiež často riešime prípady uplatňovania si nárokov na náhradu nemajetkovej ujmy ako aj náhradu škody v dôsledku zásahov do života a zdravia poškodených, ktoré nastali pri deliktných konaniach osôb, ako sú najmä zavinenia dopravných nehôd a spôsobenia škodlivých následkov pri páchaní trestnej činnosti.
Právo na náhradu škody

V tejto oblasti ide o poskytovanie právnych služieb našou kanceláriou v prípadoch uplatňovania si nárokov na náhradu škody, ktorá bola spôsobená orgánmi štátu (prípadne územnej samosprávy) pri výkone verejnej moci a to nezákonným rozhodnutím, nezákonným zatknutím, zadržaním alebo iným pozbavením osobnej slobody, rozhodnutím o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutím o väzbe, alebo nesprávnym úradným postupom. V tomto smere sú najčastejšie prípady uplatňovania si nárokov na náhradu škody, ako aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, a to v dôsledku nezákonného trestného stíhania, t.j. v prípade ak došlo k vzneseniu obvinenia pričom neskôr sa trestné stíhanie zastavilo (alebo uznesenie o vznesení obvinenia bolo zrušené), prípadne obvinený bol súdom spod obžaloby oslobodený.
Daňové právo

V tejto oblasti ide o poskytovanie právnych služieb našou kanceláriou v prípadoch uplatňovania si nárokov na náhradu škody, ktorá bola spôsobená orgánmi štátu (prípadne územnej samosprávy) pri výkone verejnej moci a to nezákonným rozhodnutím, nezákonným zatknutím, zadržaním alebo iným pozbavením osobnej slobody, rozhodnutím o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutím o väzbe, alebo nesprávnym úradným postupom. V tomto smere sú najčastejšie prípady uplatňovania si nárokov na náhradu škody, ako aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, a to v dôsledku nezákonného trestného stíhania, t.j. v prípade ak došlo k vzneseniu obvinenia pričom neskôr sa trestné stíhanie zastavilo (alebo uznesenie o vznesení obvinenia bolo zrušené), prípadne obvinený bol súdom spod obžaloby oslobodený.
Založenie s. r. o.

Zabezpečíme Vám komplexný servis a profesionálne služby pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade so zákonom č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinným od 01.06.2010, ktorý novelizoval Živnostenský zákon:

 • komplexné odborné poradenstvo.
 • konzultácie ohľadom predmetov podnikania.
 • vypracovanie dokumentov k založeniu spoločnosti.
 • príprava formulárov pre ohlásenie živnosti na príslušnom obvodnom úrade, vybavenie osvedčení o živnostenskom oprávnení a jeho následné prevzatie.
 • príprava návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra, prevzatie výpisu Vašej spoločnosti z obchodného registra.
 • registrácia pre daň z príjmov právnických osôb, DPH na príslušnom daňovom úrade v cene.

 • Lehota na založenie spoločnosti: spoločnosť s ručením obmedzeným Vám založíme do 14 pracovných dní.
  Založenie a. s.

  Pokiaľ mate záujem o založenie akciovej spoločnosti, zabezpečíme Vám komplexné kroky k jej založeniu v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade so zákonom č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinným od 01.06.2010, ktorý novelizoval Živnostenský zákon:

 • konzultácie ohľadom štruktúry spoločnosti a predmetov podnikania.
 • vypracovanie dokumentov k založeniu spoločnosti.
 • zabezpečenie notárskej zápisnice u notára.
 • úhrada poplatku za notársku zápisnicu.
 • príprava formulárov pre ohlásenie živnosti na príslušnom obvodnom úrade, vybavenie osvedčení o živnostenskom oprávnení a jeho následné prevzatie.
 • príprava návrhu na zápis a.s. do obchodného registra, prevzatie výpisu z obchodného registra.
 • úhrada súdneho poplatku za zápis spoločnosti do obchodného registra,
 • registrácia pre daň z príjmov právnických osôb na príslušnom daňovom úrade.
 • poradenstvo ohľadom povinností voči Centrálnemu depozitáru cenných papierov, a.s. .


 • Lehota na založenie spoločnosti: akciovú spoločnosť Vám založíme do 14 pracovných dní.

 • Máte právne otázky ?My máme odpovede

  Kontaktujte nás